FANDOM


中文维基上提删者给出的删除理由是:内容相同。

世界自闭症日是每年的wikipedia:zh:4月2日,是由wikipedia:zh:联合国大会2007年wikipedia:zh:12月24日通过决议设定的[1],以提醒全世界提高对wikipedia:zh:自闭症的认识程度,更加关注自闭症患者。wikipedia:zh:自闭症的发病率为1/150[2],為強調這個比例的重要性,在2009年的世界自閉症日,美國有示威者在wikipedia:zh:紐約市中央公園遺下150輛wikipedia:zh:嬰兒車,以喚醒民眾的關注[3]thumb|none|160px|世界自閉症日 thumb|320px|none|自閉症意識絲帶

參考資料 编辑

wikipedia:zh:Category:自闭症 wikipedia:zh:Category:4月的節日 wikipedia:zh:Category:主題日

wikipedia:zh:en:Sociological and cultural aspects of autism#World Autism Day